Young Entrepreneurs Awards 2018


About

စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္ဆုိင္ရာ ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲနွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေၾကာင္းအရာ… ျပင္သစ္ျမန္မာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းမွ စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္ဆုိင္ရာ ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲ က်င္းပမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအၾကိမ္ အသိေပးအပ္သည္။ က်င္းပမည္႔ အခ်ိန္… ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပဳိင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ နို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ မတုိင္မီ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေပးပို႔ရန္ လိုအပ္သည္။ စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္ဆုိင္ရာ ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားကုိ Novotel Yangon Max ၌ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ တြင္ Makers Night 2018 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားနွင့္ အတူ က်င္းပသြားမည္။ ခ်ီးျမွင့္မည့္ဆုမ်ား… ျပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္း လည္ပတ္ေနေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္ျခင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေအာက္ပါ ဆု ၄ ဆု အား ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ -တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ (အကဲျဖတ္အဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္မည္) -ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္နုိင္မႈ (အကဲျဖတ္အဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္မည္) - လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး စြမ္းေဆာင္မႈ (အကဲျဖတ္အဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္မည္) -ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္မူ (နုိ၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔အတြင္း လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နွာေပၚတြင္ ရရွိေသာ မဲအေရအတြက္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည္) ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္နုိင္သူမ်ား… -ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ျပီး တစ္နွစ္နွင့္အထက္ (သို႔) ငါးနွစ္ေအာက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ မည္သည့္ကုမၸဏီမဆို ျပင္သစ္ျမန္မာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္း၏ အသင္း၀င္ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္နုိင္သည္။ -NGO၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခား non-profit အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ျပိဳင္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ မကိုက္ညီပါ။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပုုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္ျပီး မည္သည့္တစ္ဦးခ်င္း ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား အတြက္မွ အက်ံဳးမ၀င္ပါ။ -ကနဦး မ တည္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ ေအာက္ ရွိေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ရမည္။ -“စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္” ဟု သတ္မွတ္နုိင္ရန္ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္သူသည္ အသက္ (၄၀) ေအာက္ ျဖစ္ရမည္။ -၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေယဘုယ် သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ပါ ကိုက္ညီမႈ ရွိရမည္။ -အကယ္၍ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္လိုေသာ ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ျပင္သစ္ျမန္မာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္း၏ ၀န္ထမ္း၊ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္၊ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔၀င္၊ ျပိဳင္ပြဲ၏ ပါတနာ/စပြန္ဆာ၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ တစ္စံုတစ္ဦး၏ မိသားစု၀င္ ျဖစ္ခဲ့ပါက ယင္းကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ မရွိပါ။္္္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕… အကဲျဖတ္အဖြဲ႕တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၌ လက္ရွိ အေအာင္ျမင္ဆံုး ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္ ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ မ်ိဳးဆက္သစ္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လူငယ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေအာင္ျမင္ေသာ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္ ပညာရွင္မ်ားလည္း အတူတကြ ပါ၀င္အကဲျဖတ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ o President – Daw Win Win Tint, Chairman of City Mart Holding Limited o Vice-President – U Serge Pun, Chairman of SPA/FMI group o President of CCI France Myanmar – Mrs. Sarah Lubeigt, Country Representative of Bioderma o Young Myanmar Entrepreneur – Mrs. Hla Hla Win, CEO of 360ed o Young Myanmar Entrepreneur – Mr. Ye Myat Min, CEO of Nexlabs o Co-Chair of the Young Entrepreneurs Committee – Mr. Nicolas Delange, CEO of Yever o Co-Chair of the Young Entrepreneurs Committee – Mr. Jonathan Kieusseian, CEO of Amyanpoh အကဲျဖတ္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နုိ၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆုတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ဆန္ကာတင္ (၃) ဦး စနစ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း (၉) ဦးကို ဦးစြာ ေရြးခ်ယ္သြားမည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔ေရွ႕၌ ထပ္မံယွဥ္ျပိဳင္ရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေနာက္ဆံုးဆုရရွိသူစာရင္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ဆုေပးပြဲတြင္ တပါတည္း ေၾကျငာသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ရရွိမည့္ဆုမ်ား… အနိုင္ရသူအသီးသီး ရရွိမည့္ ဆုမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ -ဆုတံဆိပ္တစ္ခု -Website, Email Signatures, Business Cards, Brochures အစရွိေသာ Communication အသီးသီးတြင္ ဆုုရရွိသူ၏ အမွတ္တံဆိပ္ သံုးစြဲခြင့္ -ျပင္သစ္ျမန္မာကုန္သည္စက္မႈအသင္း၌ တစ္ႏွစ္တိတိ Ordinary Membership အသင္း၀င္ခြင့္ႏွင့္ အလံုးစံု အက်ိဳးခံစားခြင့္ -ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ Novotel Yangon Max ၌ က်င္းပမည့္ Makers Night’s Magic Dinner Show တြင္ တစ္ေနရာစာ အခမဲ့ တက္ေရာက္ခြင့္ -ျပင္သစ္ျမန္မာကုန္သည္စက္မႈအသင္းတြင္ က်င္းပမည့္ သင္တန္းတစ္ခုအတြက္ တစ္ဦးအခမဲ့ တက္ေရာက္ခြင့္ -Akhuka Productions ႏွင့္ စကၠန္႔ ေျခာက္ဆယ္ၾကာ ေၾကာ္ျငာဗီဒီယို ရိုက္ကူးခြင့္ -GTMH မွ တစ္နွစ္စာ IT ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ခံစားခြင့္ -ျပင္သစ္ျမန္မာကုန္သည္စက္မႈအသင္း၏ အဆက္အသြယ္မ်ားအားလံုးသို႔ ေၾကာ္ျငာေမးလ္ ေပးပို႔ခြင့္ -ျပင္သစ္ျမန္မာကုန္သည္စက္မႈအသင္း၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္အားလံုးတြင္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု လႊင့္နုိင္ျခင္း -မီဒီယာအားလံုးတြင္ ပါ၀င္မည့္ သတင္းေဆာင္းပါးအတြင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံရျခင္း -Facebook, Twitter, Linkedin စေသာ Social Media ေပၚတြင္ campaign တစ္ခု ေထာင္နုိင္ျခင္း - စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္မ်ားဆုိင္ရာ ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ၂ မိနစ္စာ ေျပာၾကားခြင့္ -စပြန္ဆာ အသီးသီးမွ ေပးအပ္မည့္ အျခားဆုမ်ား စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္မ်ားဆုိင္ရာ ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း… အခက္အခဲမ်ားအားလံုးကို အေမွ်ာ္အျမင္၊ စြမ္းအင္ အျပည့္ျဖင့္ ေက်ာ္လႊားကာ ကမၻာၾကီးကို ေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးစားေနသည့္ သူတို႔… ယေန႔ေခတ္ အနာဂတ္ၾကီးကို ဖန္တီးမည္႔ တက္ၾကြသည့္ အေကာင္းျမင္ ၀ါဒီ မ်ိဳးဆက္သစ္ သူတို႔… ထုိသူတို႔မွာ စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္မ်ား ပင္ ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ျမန္မာကုန္သည္စက္မႈအသင္းအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ကို တတပ္တအား ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးနုိင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ေရရွည္တုိးတက္ျမင့္မားေရး အခန္းက႑တြင္ အင္တုိက္အားတုိက္ ပါ၀င္ရန္အတြက္ ရည္သန္ျပီးျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ စိတ္ကူးအျမင္အသစ္၊ ပံုရိပ္အသစ္၊ အေတြးအေခၚ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားျဖင့္ အသစ္အသစ္မ်ားကို အလံုးစံု ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္အမ်ားၾကီး မလိုေပ။ မီးသီးမွ ျဖတ္ခနဲလင္းလာေသာ မီးေရာင္ကဲ့သို႔ အေျခခံမွစ၍ မရည္ရြယ္မိေသာ အလုပ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ Tesla, Edison, Musk… ၄င္းတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ အေမွာင္ထဲတြင္ ထြန္းလင္းလာေသာ အလင္းေရာင္ကဲ့သို႔ ကမၻာၾကီးကုိ ေျပာင္းလဲပစ္နုိင္ခဲ့သည္။ ထိုအရာမ်ားကို ဖန္တီးနုိင္ရန္ စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံံ့မႈ၊ ယံုၾကည္အားကိုးမႈ၊ တြန္းအားေပးမႈ တုိ႔ အျပင္ ၄င္းတို႔၏ အေတြးအျမင္အသစ္မ်ားကို အုတ္ျမစ္ခ်၍ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္လွမ္းနုိင္ရန္ အရင္းအႏွီးမ်ား လိုအပ္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္မ်ားဆုိင္ရာ ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ပါ၀င္ရန္… ျပင္သစ္ျမန္မာကုန္သည္စက္မႈအသင္း၏ website သို႔ ၀င္ေရာက္ျပီး စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္မ်ားဆုိင္ရာ ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲ စာမ်က္နွာေပၚတြင္ Form မ်ား ရယူပါ။ ေအာက္ပါ လင့္ခ္မွလည္း ၀င္ေရာက္နုိင္သည္။ https://www.ccifrance-myanmar.org/en/event/young-entrepreneurs-awards-2018 Form မ်ားကို ျဖည့္စြက္ျပီး ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္အလက္ ဖုိင္ အျပည့္အစံုနွင့္ အတူ ၂၀၁၈ နို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ မတိုင္ခင္ ျပန္လည္ေပးပို႔ပါ။ THE YOUNG ENTREPRENEURS AWARDS 2018 ARE ORGANISED BY CCI FRANCE MYANMAR IN PARTNERSHIP WITH ONE TO WATCH MYANMAR/ROCKSTART WHEN? • Candidates have until Friday 9th November, 6 pm, to submit their application to the competition. • The Young Entrepreneurs Awards Ceremony will take place on 7th December 2018, at 6 pm, at Novotel Yangon Max, during the opening of the Makers Night 2018. THE AWARDS • This competition will award 4 startups/entrepreneurs operating in Myanmar with the following prizes: * Innovation Award (selection by Jury) * Success Story Award (selection by Jury) * CSR Award (selection by Jury) * Public’s Choice Award (vote on Facebook between 18th November to 7th December) WHO CAN REGISTER? • Any Myanmar or International company registered in Myanmar for more than 1 year and less than 5 years, member or not member of CCI France Myanmar. • NGOs, associations and non-profit organisations are not eligible to enter this contest. Private social enterprises are eligible. • Only companies and not individuals are eligible to apply. • The company must have an initial capital of less than 100,000USD. • To be considered as “Young Entrepreneur”, the founder of the company must not be over 40 years old. • To apply for the competition, companies shall meet general application criteria and specific application criteria that are proper to each awards category (see rules and regulations). • A company cannot apply for the competition if one of its employees is part of the CCI France Myanmar employees or Board of Directors, of the jury, of the competition’s partners/sponsors, or members of their family. HOW TO PARTICIPATE? • Download the rules and regulations and the registration form of the Awards for which you want to apply (download the forms here on our website: https://www.ccifrance-myanmar.org/en/event/young-entrepreneurs-awards-2018) • Fill in the form and prepare all required files, document and information (see list of requirements in the registration form) • Send back your application (registration form + files/documents) before 9th November 2018 6pm, via http://wetransfer.com to: communication@ccifrance-myanmar.org THE JURY • The Jury who will select the winners brings together two of the most successful self-made business people of Myanmar, as well as a selection of dynamic and successful foreign and Myanmar young professionals, representing the new generation of entrepreneurs rising in the country: * President – Daw Win Win Tint, Chairman of City Mart Holding Limited * Vice-President – U Serge Pun, Chairman of SPA/FMI group * President of CCI France Myanmar – Mrs. Sarah Lubeigt, Country Representative of Bioderma * Young Myanmar Entrepreneur – Mrs. Hla Hla Win, CEO of 360ed * Young Myanmar Entrepreneur – Mr. Ye Myat Min, CEO of Nexlabs * Co-Chair of the Young Entrepreneurs Committee – Mr. Nicolas Delange, CEO of Yever * Co-Chair of the Young Entrepreneurs Committee – Mr. Jonathan Kieusseian, CEO of Amyanpoh • The jury will select 3 nominees per award (9 nominees in total) on 18th November 2018, who will pitch before them on 7th December. The Jury will then select the winners on 7th December and announce the results during the Young Entrepreneurs Awards Ceremony on 7th December 2018. THE PRIZES • Each winner of the 4 Awards will receive the following prizes: * 1 award plaque * 1 logo to be used by the winner in its communications (website, email signatures, business cards, brochures,…) for one year * 1-year free Ordinary Membership at CCI France Myanmar, with all benefits * 1 free seat at the Makers Night’s Magic Dinner Show on 7th December (Novotel Yangon Max) * 1 free training for 1 person by CCI France Myanmar * 1 promotional video of 60 seconds by Akhuka Productions * 1 year of IT services by GTMH * 1 advertising email blast sent to CCI France Myanmar’s contacts * 1 interview published in CCI France Myanmar’s communications * Mention in the press release given to all media contacts * 1 campaign on Social media (Facebook, Twitter and Linkedin) * 2-minute presentation during the Young Entrepreneurs Award Ceremony * Other prizes depending on sponsors WHY THE YOUNG ENTREPRENEURS AWARDS? • CCI France Myanmar is committed to participate in the sustainable development of Myanmar by supporting those « who can », those « who do », this new generation of dynamic optimists who have the vision, the energy and the power to change the world, to overcome obstacles placed in their way to even create our future: THE YOUNG ENTREPRENEURS. • It doesn’t take much sometimes for a revolution to start: a concept, an image, a revelation. Like a light bulb suddenly switching on, bringing to mind the unconscious work from the background. Tesla, Edison, Musk… Their ideas change the world, showing light where darkness prevailed. • In order to do that, these entrepreneurs need support, need people believing in them and giving them the push, the resources to implement their ideas and to go to the next level. This is what the Young Entrepreneurs Awards are for.

When Fri From November 9, 2018 to
November 9, 2018

9:00 am - 6:00 pm
Bookmark this
Where


Myanmar

Advertisement